تسهیل مشارکت در گروه به کمک شکستن یخ جلسات

شکستن یخ جلسات

شکستن یخ می‌تواند شیوه‌ی موثری برای شروع جلسه‌ای آموزشی یا دلیل خوبی برای گروه‌سازی باشد. جلسات تعاملی و غالبا جالبی که قبل از برگزاری مذاکرات اصلی برگزار می‌شوند، به افراد کمک می‌کنند تا همدیگر را بشناسند و هدف جلسه را به درستی درک کنند. اگر چنین جلسه‌ای به خوبی طرح‌ریزی و تسهیل شود، واقعا می‌تواند […]

نوشته تسهیل مشارکت در گروه به کمک شکستن یخ جلسات اولین بار در چطور پدیدار شد.