توهین به چه معناست و چه مجازاتی در قانون دارد؟

توهین به چه معناست؟

واژه‌ی توهین از ریشه وهن است که در فرهنگ عمید، سست کردن، ضعیف کردن و خوار ­و­ خفیف شمردن معنا شده است. در حقوق جزا یعنی کوچک کردن کسی از طریق کلمات یا اعمالی که موجب سوء ادب شخص تلقی شود و هنگامی که شخص توانایی مقابله به‌نحو صحیح را با دیگری نداشته باشد، با […]

نوشته توهین به چه معناست و چه مجازاتی در قانون دارد؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.