مدل بنا؛ رویکردی برای تمایز با دیگرانلطفا منتظر باشید…