چطور با درخواست‌های غیر منطقی برخورد کنیم؟لطفا منتظر باشید…