کار کردن با افرادی که از آنها خوش‌تان نمی‌‌آیدلطفا منتظر باشید…