گروه اقلیت چطور می‌توانند اثرگذار باشند؟لطفا منتظر باشید…